Opis projektu

Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
przetwórstwa rolno-spożywczego

W polskim przetwórstwie rolno-spożywczym dokonały się istotne i głębokie przemiany związane z urynkowieniem i prywatyzacją, w tym przy udziale kapitału zagranicznego. Wskutek tych przemian rozpoczęły się procesy restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przebiegające w różnym tempie w zależności od branży. Mimo znacznych przeobrażeń, polski sektor rolno-spożywczy stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Akcesja do Unii Europejskiej to, z jednej strony dostęp do jednolitego rynku europejskiego, z drugiej – ekspozycja na zachodnią konkurencję. Wyrównujące się ceny surowców rolnych w ramach poszerzonej UE tworzą silną presję na poprawę konkurencyjności polskiego agrobiznesu, przy czym szczególna rola w tym względzie przypada sektorowi przetwórstwa rolno-spożywczego. Istotnym obszarem poprawy konkurencyjności przetwórstwa może okazać się logistyka, rozumiana jako systemowe zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania towarów, jak również związaną z nimi informacją. Może ona zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw nie tylko dzięki optymalizacji kosztów tych działań, ale również poprzez zaoferowanie odbiorcom wyższego poziomu obsługi dostawczej.
Niniejszy projekt podejmuje zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia, bardzo ważne zagadnienia rozwoju systemów logistycznych w różnych obszarach przetwórstwa rolno-spożywczego.
Realizacja celów badawczych projektu pozwoli dokonać pogłębionej diagnozy systemów logistycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, ocenić stopień nowoczesności stosowanych rozwiązań oraz wskazać kierunki potencjalnych działań ulepszających istniejące systemy.
W ramach projektu planowane jest osiągnięcie pięciu komplementarnych celów badawczych o charakterze: poznawczym, metodycznym i praktycznym.

  • Określenie funkcjonujących w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie sterowania zapasami, magazynowania, opakowań i logistyki zwrotnej, transportu, zarządzania informacją logistyczną (cel poznawczy).
  • Zbadanie poziomu nowoczesności systemów logistycznych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnospożywczego w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw produkcyjnych (cel poznawczy).
  • Zbadanie opinii zarządzających przedsiębiorstwami, dotyczących dotychczasowego funkcjonowania rozwiązań logistycznych oraz propozycji kierunków zmian w tym zakresie (cel poznawczy).
  • Stworzenie taksonomii stosowanych rozwiązań logistycznych w oparciu o analityczną bazę danych oraz opracowanie modelu poznawczego pozwalającego na charakterystykę systemów logistycznych w przemyśle rolno-spożywczym na bazie porównywalnych parametrów (cel metodyczny).
  • Identyfikacje pożądanych kierunków doskonalenia istniejących rozwiązań w zakresie logistyki przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i zaproponowanie systemowych rozwiązań logistycznych poprawiających ich funkcjonowanie (cel praktyczny).

Wyniki badań wniosą istotny wkład w rozwój ekonomiki i organizacji agrobiznesu ze względu na zastosowanie szerszego, całościowego podejścia do analizy przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i możliwość uzupełnienia analitycznego modelu przedsiębiorstw o ważny we współczesnej gospodarce podsystem logistyki. Uzyskana w badaniach wiedza będzie miała przełożenie na zastosowania praktyczne poprzez ukierunkowanie doradztwa dla przedsiębiorstw, publikacje w czasopismach branżowych i specjalistycznych, wskazanie obszarów działalności przedsiębiorstw, w których mogą być dokonywane efektywne ekonomicznie inwestycje w zakresie logistyki. Ważny efekt praktyczny zostanie osiągnięty dzięki określeniu sfer działalności firm, w których nie są stosowane odpowiednie rozwiązania logistyczne lub są one nieskuteczne.
Proponowany projekt stawia sobie za cel nie tylko analizę systemów logistycznych w przemyśle rolno-spożywczym, ale także szeroko zakrojoną dyfuzję zgromadzonej wiedzy zarówno do nauki, jak i praktyki życia gospodarczego. Przyczyni się to do podniesienia stanu wiedzy o rozwiązaniach logistycznych stosowanych w przedsiębiorstwach w przemyśle rolno-spożywczym. Jednocześnie projekt poprzez rekomendacje odnośnie poprawy funkcjonowania systemów logistycznych przekazywane zainteresowanym przedsiębiorstwom przemysłu rolno-spożywczego, wniesie znaczący wkład do rozwoju tego sektora.